Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

Data publikacji strony internetowej: 5.11.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  brak

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu dla strony http://www.wiw.opole.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa http://www.wiw.opole.pl/ spełnia wymagania w 91,33%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Test [1.1.1.] użycie klawisza „alt” na elementach obrazu – obrazy nie maja atrybutu „alt”,
  • Test [3.2.2.] przesyłanie formularza bez przycisków przesyłania – formularz nie może zostać przesłany w sposób dostępny, brak jest przycisku przesyłania,
  • Test [3.3.2.] załączanie etykiet opisowych – etykieta identyfikująca przeznaczenie kontrolki formularza jest pusta i brakuje również alternatywnie użytecznego atrybutu tytułu kontrolki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.11.2021r.                                                          Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Szlęk, adres e-mail: m.szlek@wiw.opole.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer 77 541 72 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.                                                                                                                                                      Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.                                                                           

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu znajduje się przy ul. Wrocławskiej 170, 45-836 Opole. Budynek jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Do budynku prowadzi główne wejście od strony parkingu z portiernią. Wejście przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością. 

Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii znajduje się na drugim piętrze , 8 metrów w prawo od klatki schodowej. W budynku brak jest windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Brak również tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do pomieszczeń Inspektoratu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Inspektoracie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.