Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie (Inspektor nadzoru inwestorskiego)

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prosi o składanie ofert na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na:

przebudowę sieci elektrycznej wewnętrznej w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i w obiekcie Zakładu Higieny Weterynaryjnej  zgodnie z projektami technicznymi, które są do wglądu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu,                               ul. Wrocławska 170 (p. 207).

1.    Obowiązki inspektora:

1)    Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzez:

-        reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji               z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-        sprawdzanie jakości wykonywanych robót a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych  do stosowania w budownictwie,

-        sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,

-        potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

-        kontrolowanie rozliczeń budowy.

2)    Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót.

 

2.    Dokumenty wymagane od oferenta:

 

1)    uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej                    w zakresie instalacji elektrycznych dla branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

2)    zaświadczenie o przynależności do odpowiednich Izb Samorządów Zawodowych,   

3)    zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy Prawo budowlane t.j. przed 14.02.1995 r.),

4)    jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty złożone w kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”                           i zaparafowane przez oferenta.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170 (I piętro -sekretariat)

do 15 marca 2010 do godz. 12:00

 

 

Termin wykonania:

 

Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

Data zakończenia: 30 listopad 2010 r.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony pismem w terminie 5 dni od dnia zakończenia składania ofert.

 

 

Załączniki do oferty:


- formularz oferty  (DOC, PDF)

- dokumenty wymagane od oferenta