Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dotyczy zawarcia umowy na "Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elktrycznej oraz swiadczenie usług dystrybucyjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu

powiązane:

Ogłoszenie nr 43897-2010 z dnia 2010-03-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OPOLU
Termin składania ofert: 2010-03-10


Opole: przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 73519 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43897 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel.  077 4575010  w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie uslug dystrybucyjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         EnergiaPro Gigawat spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Śląskich 16, 53-314 Wrocław, 53-314 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 317158,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 373813,82

·         Oferta z najniższą ceną: 373813,82 / Oferta z najwyższą ceną: 373813,82

·         Waluta: PLN.