Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu"

 function redirectPage(link){ window.location = link; return false; }; Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 75186-2010 z dnia 2010-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu
Termin składania ofert: 2010-04-06


Opole: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 108742 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75186 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 begin_of_the_skype_highlighting              077 4575010      end_of_the_skype_highlighting w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.43.10-7, 45.31.43.20-0, 45.31.50.00-8, 45.31.51.00-9, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         FUH EL-WORD Stanisław Siedlik, 33-156 Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 161, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180820,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 97922,96

·         Oferta z najniższą ceną: 97922,96 / Oferta z najwyższą ceną: 149166,90

·         Waluta: PLN.