Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIW.DO-241/6/2010 - (Zakup drobnego sprzętu, sprzętu jednorazowego użycia, szkła laboratoryjnego, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody.)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 71055-2010 z dnia 2010-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Zakup i dostawa w 2010 r. do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu drobnego sprzętu, sprzętu jednorazowego użycia, szkła laboratoryjnego, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody.
Termin składania ofert: 2010-04-12


Opole: Przetarg nieograniczony.
Numer ogłoszenia: 101245 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71055 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawę w 2010 r. do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu drobnego sprzętu, sprzętu jednorazowego użycia, szkła laboratoryjnego, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.30.00-5, 38.43.70.00-7, 33.19.22.50-7, 38.43.71.10-1, 42.91.23.10-8, 42.91.23.30-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         EQUIMED, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179290,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 197127,27

·         Oferta z najniższą ceną: 197127,27 / Oferta z najwyższą ceną: 197127,27